• TOYOTA PRADO 3L TD KZJ150R SERIES. (1KD-FTV)

TOYOTA PRADO 3L TD KZJ150R SERIES. (1KD-FTV)